Algemene Voorwaarden

Workmaster™ is een handelsmerk van Respirex™ International Limited

ALGEMEEN

a) In deze voorwaarden:

i) Wordt onder “Leverancier” verstaan Respirex International Ltd.

ii) Worden onder “Goederen” verstaan de goederen die in de bestelling zijn gespecificeerd.

iii) Wordt onder “Bestelling” verstaan de bestelling door de koper van goederen.

iv) Wordt onder “Koper” verstaan de persoon die de order geeft aan de leverancier voor de aankoop van zowel de agent als de opdrachtgever, wordt geacht de Koper te zijn en is aansprakelijk onder deze Voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk.

b) Tenzij anders schriftelijk door de leverancier is overeengekomen, worden de goederen door de leverancier geleverd op basis van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele voorwaarden die door de koper zijn vastgelegd.

c) Behalve de correctie van typografische en administratieve fouten en weglatingen, heeft geen enkele wijziging, annulering of ontheffing effect tenzij schriftelijk overeengekomen door de leverancier.

d) De bestelling en iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, vallen in alle opzichten onder de wet van Engeland en ieder geschil of verschil tussen de leverancier en de koper zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland aan het rechtsgebied waaraan de koper zich hierbij onderwerpt .

PRIJZEN

a) Alle prijzen zijn af fabriek en inclusief de gebruikelijke verpakking van de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor elke wijziging in hoeveelheden, leverdatum, tarieven, verpakking of leveringsmethoden die op verzoek van de koper wordt aangebracht.

b) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de leverancier, zijn alle leveringen onderworpen aan vervoer.

c) De leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen aan de prijzen die gelden op de datum van verzending en de prijzen kunnen in elk geval worden verhoogd na de datum van prijsofferte voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen in wisselkoersen, nieuwe verhoogde belastingen, tarieven of andere taksen of in arbeids- en materiaal-kosten met betrekking tot de productie van de goederen.

d) Alle prijzen zijn exclusief BTW die wordt berekend met het geldige tarief op het moment van levering.

BETALING

a) Betaling moet plaatsvinden binnen (zie brief) dagen na factuurdatum.

b) Snelle betaling van de rekening van de leverancier is een opschortende voorwaarde voor verdere leveringen en (onverminderd andere rechtsmiddelen van de leverancier betreffende achterstallige betalingen) de leverancier behoudt zich het recht voor rente in rekening te brengen (zowel vóór als na de uitspraak) tegen het tarief van 2% per maand boven de dan geldende basisrente van The Royal Bank of Scotland Group op de uitstaande schuldenlast vanaf de datum waarop de bedragen verschuldigd worden op een dagelijkse basis en te betalen zonder aftrek van belastingen.

c) Het tijdstip van betaling is de kern van elk contract waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

d) De koper heeft niet het recht om een betaling in te houden of een vordering op de leverancier te verrekenen met het bedrag dat aan de leverancier verschuldigd is.

LEVERING

a) Alle leveringsdata of -perioden moeten gezien worden als schattingen, tenzij de leverancier er uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd om de levering op een bepaalde datum te garanderen. De leverancier behoudt zich het recht voor om de levering in termijnen uit te voeren en op een manier die de leverancier geschikt acht en elke aflevering wordt als een afzonderlijk contract beschouwd waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Dit wordt bij de aankopen geaccepteerd als overeenkomstig het contract.

b) Als de koper insolvent wordt of de levering van de gehele of een deel van de bestelling weigert of in het geval van exporthandel om regelingen te treffen voor verzending vanuit Britse havens, heeft de leverancier naast de vordering voor schade ook recht op schadevergoeding door de koper of op het opschorten van het rekeningsaldo van de niet afgeleverde bestelling en eventuele andere bestellingen die door de koper geplaatst zijn, en het recht om de koper een rente van het tarief van 2% per maand boven de dan geldende basisrente van The Royal Bank of Scotland Group op de factuurprijs van de goederen vanaf de datum waarop de levering werd aanbesteed tot de datum waarop de koper de fysieke levering ontvangt of de leverancier de goederen verstuurt.

VERLIES OF SCHADE TIJDENS TRANSPORT

a) Wanneer de prijs inclusief levering is, is de leverancier niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde goederen tijdens het transport, tenzij de koper zowel de leverancier als de vervoerder schriftelijk op de hoogte brengt van dergelijk verlies of schade binnen de tijd dat de leverancier in staat is te voldoen aan de voorwaarden van de vervoerder die van invloed zijn op verlies of schade.

b) Wanneer de prijs exclusief levering is, is verlies of schade tijdens het transport voor risico van de koper tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door de leverancier.

OVERGAAN VAN EIGENDOM EN RISICO

a) Het risico van verlies of beschadiging of verslechtering van de goederen gaat over op de koper bij levering van de goederen bij het gebouw van de koper of levering van de goederen in de handen van de koper of zijn vervoerder of vertegenwoordiger.

b) Ondanks het feit dat de goederen voor risico van de koper zijn, blijven de goederen het enige en absolute eigendom van de leverancier als wettige en rechtvaardige eigenaar tot alle bedragen die de koper verschuldigd is aan de leverancier met betrekking tot de goederen en alle andere door de leverancier aan de koper verkochte of geleverde goederen volledig zijn betaald.

c) De koper erkent dat zolang de koper in het bezit is van eigendommen van de leverancier, de koper dergelijke goederen als bewaarder van de leverancier moet houden en deze eigendommen afzonderlijk moet bewaren en/of markeren, zodat deze duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van de leverancier en worden vrijgehouden van enig retentierecht of bezwaring.

d) Ondanks het feit dat het eigendom van de leverancier in het bezit van de koper als bewaarder kan zijn voor de vraag of de leverancier hierbij de koper toestaat om dergelijke goederen in de normale bedrijfsvoering te gebruiken.

e) De leverancier staat de koper hierbij toe om de goederen en alle artikelen waarin de goederen zijn verwerkt in de normale bedrijfsuitoefening van de koper te verkopen. De koper moet aan de leverancier verantwoording af te leggen voor de opbrengsten van de verkoop of anderszins van de goederen en moet deze opbrengsten gescheiden houden van alle gelden of eigendommen van de koper en van derden. Tot het moment waarop eigendom in de goederen aan de koper worden overgedragen, heeft de leverancier het recht om elke locatie waar de goederen zijn opgeslagen, binnen te gaan.

f) In alle gevallen waarin de koper de goederen of artikelen waarin deze zijn verwerkt overeenkomstig subclausule e) van deze clausule en niet is betaald, zal de koper op verzoek van de leverancier onmiddellijk alle rechten van de koper toewijzen en overdragen van de koper van de goederen of de artikelen aan de leverancier en indien de leverancier de schuld terugvordert, zal de leverancier de opbrengst toepassen na aftrek van de kosten van terugvordering die als eerste zijn verschuldigd, alles wat de koper aan de leverancier verschuldigd is voor leveringen van goederen en ten tweede als betaling van het saldo dat de koper zal stoppen.

g) Elke verkoop door de koper van de goederen of artikelen waarin deze zijn verwerkt, wordt niet gedaan door de vertegenwoordiger van de leverancier en de koper zal de leverancier schadeloosstellen voor alle kosten, claims en uitgaven die de leverancier heeft gemaakt die voortvloeien uit de verkoop anders dan enige aansprakelijkheid van de leverancier die zou zijn ontstaan indien de goederen en artikelen waarin deze zijn verwerkt op dat moment juridisch en weldadig eigendom waren van de Koper. De leverancier heeft het recht om de goederen terug te vorderen en bezit te nemen van artikelen waarin de goederen zijn verwerkt indien;

i) Er een achterstallige betaling is voor de goederen of enige andere schuld van de koper aan de leverancier met betrekking tot leveringen van goederen.

ii) Als de leverancier een eenmanszaak of vennootschap onder firma is en de eenmanszaak of een van de vennoten zich in een faillissement bevindt.

iii) Als de koper een bedrijf is en een ontvanger is aangesteld over het geheel van de activa of de koper met een liquidatie begint en voor dergelijke doeleinden kunnen de personeelsleden of vertegenwoordigers van de leverancier alle gebouwen betreden waar redelijkerwijs wordt aangenomen dat de goederen van dergelijke artikelen daar zijn en kunnen deze in bezit nemen en verkopen en zullen de verkoopopbrengst toepassen na aftrek van de kosten van het terughalen van de goederen of artikelen en deze eerst verkopen om eerst alle schulden van de koper aan de leverancier af te lossen met betrekking tot de leveringen van goederen en ten tweede voor het betalen van de dienst aan de koper.

ETIKETTERING EN AUTEURSRECHT

Alle specificaties, tekeningen, technische beschrijvingen, schetsen en ontwerpen ingediend met of in verband met de offerte van de leverancier of anderszins voorgelegd aan de koper, zijn het auteursrecht van de leverancier en al het auteursrechtelijk materiaal en alle informatie en knowhow waar ooit geleverd is het absolute eigendom van en vertrouwelijk voor de leverancier en zal niet worden bekendgemaakt aan een derde partij, verkocht, gebruikt of gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER

a) Het onderhavig onderwerp zoals hier bedoeld, dekt de levering van garanties van de goederen:

i) In overeenstemming met de specificaties (indien van toepassing) die in de offerte of de bestelling zijn opgenomen.

ii) Die van degelijk materiaal en vakmanschap zijn.

b) De garantie die in subclausule a) van deze clausule wordt gegeven ter vervanging van alle voorwaarden geldt voor garanties en verklaringen met betrekking tot de goederen, hetzij uitgedrukt of impliciet, en hetzij per statuut, gewoonterecht, handelsgebruik, elke eerdere transactie tussen de partijen of anderszins en ongeacht of het gaat om kwaliteit, staat, prestaties, handelingsbekwaamheid of geschiktheid voor welk doel dan ook en voor elk van deze uitdrukkingen zijn alle impliciete voorwaarden, garanties en vertegenwoordiging hierbij uitdrukkelijk uitgesloten in de maximale mate die door de wet is weggelaten.

c) Tenzij anders vermeld in de offerte van de leverancier zijn alle specificaties, tekeningen en gegevens van gewicht en afmetingen slechts bij benadering en voor de beschrijving en zijn illustraties in de leverancierscatalogi, prijslijsten en ander advertentiemateriaal bedoeld om een algemeen beeld te geven van de producten die daar zijn beschreven en geen van deze vormen onderdeel van een contract tussen de leverancier en de koper.

d) De leverancier is niet aansprakelijk voor enig direct gevolg voor verlies dat voortvloeit uit een vertraging in de levering van de goederen, ongeacht of die vertraging het gevolg is van nalatigheid van de leverancier of anderszins of van verlies of beschadiging tijdens het transport van de goederen.

e) De leverancier sluit de aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade te wijten aan de nalatigheid van de leverancier, medewerkers of vertegenwoordigers zijn alle te wijten aan een andere oorzaak die voortkomt uit of in verband met de levering van goederen aan de koper, in de maximale mate vastgelegd in de wet.

f) In het geval dat de leverancier inbreuk maakt op de gehele subclausule a) van deze clausule, is de koper niet gerechtigd om de goederen te weigeren of de betaling ervan te weigeren, maar de aansprakelijkheid van de leverancier voor dergelijke schending wordt beperkt naar de keuze van de leverancier door de leverancier toe te staan een redelijk product in onze boeken van de leverancier te verstrekken of de koper een redelijke terugbetaling te geven in het geval dat het bedrag de factuurprijs van de goederen niet overschrijdt of om de goederen te vervangen en de leverancier geen andere aansprakelijkheid zou moeten hebben van de schending of enige directe of indirecte verlies gelegenheid daar in en hoe dan ook veroorzaakt.

g) Ingeval de leverancier aansprakelijk is van welke aard dan ook die daarin niet is uitgesloten, is de maximale aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de factuurprijs van de goederen waarvoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

h) Behalve wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst zoals beschreven in artikel 26, derde lid, van akte van oneerlijke bedingen uit 1977, sluit deze clausule niet de voorwaarden uit die zijn opgenomen in artikel 12 van de wet op de verkoop van goederen uit 1979 of sluit de aansprakelijkheid voor de leverancier uit voor overlijden of persoonlijk letsel, uitsluitend veroorzaakt door nalatigheid namens de leverancier of zijn werknemers.

RETOURNEREN VAN GOEDEREN

De koper zal om welke reden dan ook geen goederen aan de leverancier retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de leverancier. De leverancier heeft een volledige vrije keuze om het retourneren van goederen door de koper al dan niet te accepteren. Het certificaat van de leverancier met betrekking tot de verklaring of de kwaliteit van de goederen die aan hem worden geretourneerd, is beslissend tussen de leverancier en de koper wat betreft de aangelegenheden die in dergelijke certificaten worden behandeld.

SCHORSING EN BEPALING VAN HET CONTRACT

a) Ingeval de leverancier door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met de leverancier na te komen, wordt de uitvoering van deze verplichtingen opgeschort voor de periode waarin de voorwaarde van overmacht voortduurt en zolang als redelijkerwijs kan duren. noodzakelijk om de leverancier in staat te stellen zijn verplichting jegens de koper na te komen, en de koper zal geen vordering op de Leverancier hebben voor het schenden van een contract of anderszins niet aansprakelijk zal zijn voor of weigeren van de levering van de goederen of een deel daarvan als gevolg van dergelijke schorsing. Voor de toepassing van deze clausule omvat overmacht branden, overstromingen, winkels en daden van God, rellen, stakingen en buitensluitingen (door of van de werknemers van de leverancier of door anderen), oorlogen, regeringscontrole, beperkingen en verboden, met een lokale of nationale en andere gevallen buiten de redelijke controle van de leverancier.

b) De leverancier heeft het recht om de uitvoering van een contract onder deze voorwaarden te beëindigen of op te schorten, geheel naar eigen goeddunken als de koper;

i) te laat is met een betaling, of

ii) orders heeft geplaatst met een waarde die hoger is dan de kredietlimiet die is opgelegd door de leverancier of

iii) in gebreke is of zich schuldig maakt aan schending van de voorwaarden van enig contact met de leverancier.

GEGEVENSBESCHERMING

a) Bij het verstrekken van de goederen aan de koper, kan de verkoper toegang krijgen tot en/of de mogelijkheid krijgen om persoonlijke gegevens van werknemers van de koper over te dragen, op te slaan of te verwerken.

b) Partijen komen overeen dat wanneer een dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt, de koper 'gegevensbeheerder' is en de verkoper de 'gegevensverwerker' is zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die kan worden gewijzigd, uitgebreid en/of van tijd tot tijd worden herhaald.

c) Om twijfel te voorkomen, hebben 'persoonsgegevens', 'verwerking', 'gegevensbeheerder', 'gegevensverwerker' en 'gegevenshouder' dezelfde betekenis als in de AVG.

d) De verkoper zal alleen persoonsgegevens verwerken voor zover redelijkerwijs vereist om hem in staat te stellen de goederen te leveren zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals verzocht door en overeengekomen met de koper, zal geen persoonlijke gegevens bewaren die langer zijn dan nodig voor de verwerking en zich onthouden van verwerking van persoonsgegevens voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden.

e) De verkoper zal geen persoonlijke gegevens vrijgeven aan derden, met uitzondering van werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, onderaannemers of adviseurs, op een strikte "need-to-know"-basis en alleen onder dezelfde (of meer uitgebreide) voorwaarden als uiteengezet in deze algemene voorwaarden of voor zover vereist door toepasselijke wetgeving en/of regelgeving.

f) De verkoper moet technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven die nodig zijn om de persoonsgegevens die door de verkoper namens de koper worden verwerkt, te beschermen. Verdere informatie over de benadering van de verkoper van gegevensbescherming wordt gespecificeerd in zijn gegevensbeschermingsbeleid, dat te vinden is op onze website. Voor vragen of klachten over gegevensprivacy kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dataprotectionofficer@respirex.co.uk.

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven